+48 794-982-387
·
slawomir.urbanik@ksiegowoscurbanik.com
·
Pon - Pt 7:30-14:30
Skontaktuj się

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

Biuro Rachunkowe

Niniejsza Polityka Bezpieczeństwa wyjaśnia, w jaki sposób gromadzone, wykorzystywane i ujawniane są Państwa dane osobowe przez Sławomira Urbanika, prowadzącego Biuro Rachunkowe Urbanik Sławomir z/s w Miękini 438, NIP 6371995753, REGON 121152532, podczas korzystania ze strony internetowej znajdującej się pod adresem www.ksiegowoscurbanik.pl i jej podstron.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „RODO”),  informujemy:

I. Administrator danych osobowych

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Sławomir Urbanik, prowadzący Biuro Rachunkowe Urbanik Sławomir w Miękini 438, NIP 6371995753, REGON 121152532.
 • Inspektorem ochrony danych osobowych jest Sławomir Urbanik, z którym można skontaktować się pod adresem Miękinia 438, 32-065 Krzeszowice lub adresem e-mail: slawomir.urbanik@gmail.com.

II. Podstawa i cel przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 i 9 RODO, a także stosownych przepisów Kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w celu:

 • zawarcia a następnie realizacji postanowień zawartych w ramach umowy o współpracy (usługi rachunkowo-księgowe) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  
 • w celu komunikacji i udzielenia odpowiedzi, której dotyczy korespondencja – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • występowania w Państwa imieniu przed urzędami,
 • windykacji należności – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO), 
 • spełnienia wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz przechowywania dowodów księgowych – podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO),
 • spełnienia wymogów sprawozdawczości – podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO),
 • podejmowania działań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania użytkownikom treści gromadzonych w serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 
 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO polegający na ochronie jego praw.

III. Okres, przez jaki dane osobowe mogą być przechowywane Okres przechowywania Państwa danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:

 • W związku z wykonaniem umowy o usługi rachunkowo-księgowe – przez okres obowiązywania umowy, jak również do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
 • Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach o rachunkowości, tj. okres 6 lat.
 • Dodatkowo dane mogą być przechowywane dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 6 lat liczony od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

IV. Sposób przetwarzania danych osobowych

 • zapis adresów e-mail i telefonicznych w książkach kontaktowych telefonu,
 • oprogramowania pocztowego i na serwerze poczty elektronicznej,
 • zbiór faktur wystawionych klientom w formie papierowej,
 • zbiór faktur wystawionych klientom w formie elektronicznej (pdf, doc, odt, xls itp.),
 • zbiór umów podpisanych z klientami i kontrahentami w formie papierowej,
 • zbiór umów podpisanych z klientami i kontrahentami w formie elektronicznej (pdf,
  doc, odt. itp.),
 • zbiór faktur otrzymanych i wystawionych klientom przekazywanych do Biura Rachunkowego Urbanik Sławomir, 
 • dane przekazywane do Biura Rachunkowego Urbanik Sławomir w celu wystawiania kontrahentom dokumentów podatkowych, 
 • dane zapisane w związku z korzystaniem ze strony internetowej znajdującej się pod adresem www.ksiegowoscurbanik.pl i jej podstron.

V. Prawa użytkownika

Zgodnie z RODO mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych oraz prawo ich zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Biuro Rachunkowe Urbanik Sławomir Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Od 25 maja 2018 r. jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych użytkownika, jeżeli użytkownik naruszył przepisy prawa i zachowanie danych jest celowe do ustalenia okoliczności naruszenia przepisów i odpowiedzialności użytkownika.

VI. Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają działanie strony internetowej. Ponadto udostępniamy Państwa dane osobowe, jeśli wynika to z wiążącej nas umowy o świadczenie usług rachunkowo-księgowych oraz stanowi obowiązek wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy. (zwany dalej: „EOG”). Przekazanie danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania umowy, w tym sytuacji, gdy realizacja usług rachunkowo-księgowych będzie wymagała udziału podwykonawców Administratora posiadających siedziby poza obszarem EOG. W takiej sytuacji, dane osobowe będą przekazywane poza EOG w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

VII. Ujawnienie danych osobowych

Może dojść do ujawnienia Państwa danych osobowych przez Administratora w ramach postępowania sądowego (np. na podstawie nakazu sądowego, nakazu przeszukania lub wezwania do sądu) lub na żądanie organów ścigania (np. Policji), lub w innych wyjątkowych okolicznościach, pozwalających nam podejrzewać, że strona lub usługi Biura Rachunkowego Urbanik Sławomir są używane lub zostały wykorzystane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub w celu popełnienia przestępstwa, jak również, gdy zaistnieje uzasadnione podejrzenie wystąpienia nagłych okoliczności, które zagrażają Państwa bezpieczeństwu lub innej osoby, lub też, gdy jest to konieczne w celu ochrony praw lub własności Administratora, Państwa lub innych osób trzecich.

Administrator może ujawnić Państwa dane osobowe, w związku z transakcją korporacyjną, postępowaniem lub reorganizacją dotyczącą działalności biznesowej, na potrzeby której informacje takie są przechowywane (np. w wyniku fuzji, przejęcia lub przeniesienia do innej spółki). Jeżeli spowoduje to zmianę w sposobie korzystania z Państwa danych osobowych, zostaną Państwo o tym powiadomienia wraz ze wskazaniem informacji o przysługujących prawach.

VIII. Korzystanie ze strony internetowej

 • Serwery obsługujące stronę internetową działającą pod adresem www.ksiegowoscurbanik.pl i jej podstrony automatycznie rejestrują pewne informacje związane z korzystaniem ze strony, takie jak: adres IP, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, język przeglądarki czy dostawca usług internetowych.
 • Pliki cookies:
  1. Serwis www.ksiegowoscurbanik.pl korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony serwisu i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej www.ksiegowoscurbanik.pl. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika strony www.ksiegowoscurbanik.pl pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej www.ksiegowoscurbanik.pl na urządzeniu użytkownika.
  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej www.ksiegowoscurbanik.pl do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej www.ksiegowoscurbanik.pl.
  Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem serwisu podmioty.
  9. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
  10. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  Edge
  Internet Explorer
  Chrome
  Safari
  Firefox
  Opera
  Urządzenia mobilne:
  Android
  Safari (iOS)
  Windows Phone
  11. Podstawą prawną przetwarzania takich danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  12. Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do sposobów używania plików cookie na innych stronach. Administrator nie ma dostępu ani kontroli nad takimi plikami.

IX.
Biuro Rachunkowe Urbanik Sławomir zapewnia, że wszyscy jej pracownicy, współpracownicy i doradcy przetwarzający Państwa dane osobowe zostali do tego upoważnieni, a także zobowiązani do zachowania danych w poufności.

X.
Podanie i udostępnienie przez Państwa własnych danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu korzystania z usług Biura Rachunkowego Urbanik Sławomir.

XI.
Gromadzone dane osobowy nie podlegają decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.

XII.
Poza wskazanymi w niniejszej Polityce przypadkami, Biuro Rachunkowe Urbanik Sławomir nie wynajmuje, nie sprzedaje ani nie dzieli się danymi osobowymi, zebranymi za pośrednictwem strony czy w wyniku świadczenia usług rachunkowo-księgowymi, z innymi osobami czy też podmiotami, chyba że jest to konieczne w celu świadczenia usług rachunkowo-księgowych lub też w innych okolicznościach, po przez Państwo wyrażeniu na to zgody.

Szukasz biura księgowego na terenie Krakowa i okolic?

Zadzwoń +48 794-982-387

slawomir.urbanik@ksiegowoscurbanik.com
·   Pon – Pt 07:30-14:30